Posts Tagged ‘train’

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย ร่วมกับสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์” โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จัดกิจกรรมฝึกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ให้แก่สถาบันการศึกษาที่เปิด หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานพิมพ์ และสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2″ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้ตระหนักถึงการอบรมบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกด้วย

การฝึกอบรมในครั้งนี้จะจัดที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 น. (เพิ่มเติม…)

Advertisements